Captains


S.NoNameYear
1Mr. R. K.Talwar1966- 1967
2Mr. P. K.Bhargava1967- 1968
3Mr. P. Seth1968- 1969
4Mr. B. P. Abrol1969- 1970
5Mr. Amir Kumar1970- 1971
6Mr. P. K.Bhargava1971- 1972
7Mr. B. G. Mehra1972- 1973
8Mr. J. S. Puri1966- 1967
9Mr. M. P. Singh1974- 1975
10 Mr. Piyush Tandon1975- 1976
11Mr. Rakesh Seth1976- 1977
12Mr. A. K. Rastogi1977- 1978
13Mr. C. M. Nigam1978- 1979
14Mr. Piyush Tandon1979- 1980
15Brig. B. P. Bhalla1980- 1981
16Col. M. S. K. Suri1981- 1981
17Mr. Piyush Tandon1982- 1983
18Mr. Rakesh Seth1983- 1985
19Mr. P. K. Bhargava1985- 1986
20Mr. H . K. Rastogi1986- 1987
21Mr. Y. J. Singh1987- 1988
22Mr. Adesh Seth1988- 1990
23 Mr. Virendra Kapoor 1990- 1992
24Mr. Mr. Y. J. Singh1992- 1993
25 Mr. Rakesh Seth1993- 1997
26Mr. Adesh Seth1997- 1999
27Dr. Rai Umapat Ray IPS1999- 2002
28Dr. Kashmir Singh IPS 2002- 2003
29Mr. Adesh Seth2003- 2007
30Dr. Sudhir Kapoor2007- 2012
31Mr. Adesh Seth2012- 2017
32 Mr. Joginder Pal Singh Sial