Captains

S.NoNameYear
1Mr. Joginder Pal Singh Sial2017- 2021
2Mr. Adesh Seth2012- 2017
3Dr. Sudhir Kapoor2007- 2012
4Mr. Adesh Seth2003- 2007
5Dr. Kashmir Singh IPS 2002- 2003
6Dr. Rai Umapat Ray IPS1999- 2002
7Mr. Adesh Seth1997- 1999
8Mr. Rakesh Seth1993- 1997
9Mr. Mr. Y. J. Singh1992- 1993
10Mr. Virendra Kapoor 1990- 1992
11Mr. Adesh Seth1988- 1990
12Mr. Y. J. Singh1987- 1988
13Mr. H . K. Rastogi1986- 1987
14Mr. P. K. Bhargava1985- 1986
15Mr. Rakesh Seth1983- 1985
16Mr. Piyush Tandon1982- 1983
17Col. M. S. K. Suri1981- 1981
18Brig. B. P. Bhalla1980- 1981
19Mr. Piyush Tandon1979- 1980
20Mr. C. M. Nigam1978- 1979
21Mr. A. K. Rastogi1977- 1978
22Mr. Rakesh Seth1976- 1977
23Mr. Piyush Tandon1975- 1976
24Mr. M. P. Singh1974- 1975
25Mr. B. G. Mehra1972- 1973
26Mr. P. K.Bhargava1971- 1972
27Mr. Amir Kumar1970- 1971
28Mr. B. P. Abrol1969- 1970
29Mr. P. Seth1968- 1969
30Mr. P. K.Bhargava1967- 1968
31Mr. R. K.Talwar1966- 1967
32Mr. J. S. Puri1966- 1967